Nu bloggar Dag Sandahl!

Östra Småland har inbjudit Dag Sandahl att börja blogga. Starten ägde rum 3 oktober 2007.

Läs själv!.

   

  

Dag Sandahl levererar föda för kropp och själ: "Krogpostillan"

Vad hade Jesus gjort om det var upptaget i kyrkan? Det är rätt uppenbart, skriver Dag Sandahl i förordet till sin senaste bok. Han hade predikat på gator och torg. Å andra sidan är det kallare i Kalmar i november än i det Heliga Landet. Men folk fanns på korgen. Då blev slutsatsen rätt självklart. Vi ordnade krogpredikningar.
Det var början till två års predikningar på söndagskvällarna på Krögers krog i Kalmar. Predikningarna beskriver, ofta drastiskt och på ett humoristiskt sätt, olika personer i kyrkohistorien såsom Lucia, Polykarpos, Martin Luther, Madeleine Debrêl och Maxmiliam Kolbe.
Köp och läs!

GA-Förlaget, ISBN 91-976373-5-1
Beställning: 042-374810

   

  

En ny bok att samtala om från Dag Sandahl:
"Den stora berättelsen"

Ett litet smakprov från Johan Hakelius recension på kultursidan i Aftonbladet den 9 sept 2005:
"I ärkestiftet borde de göra vågen. Att strö palmblad framför Dag Sandahls fötter vore måhända både hädiskt och i strid med gällande arbetsmiljölagstiftning. Men en liten erkännande nick kunde kanske kyrkans främsta kosta på sig.
Men någon sådan kommer det inte att bli. För Dag Sandahl gör i denna bok det han alltid har gjort: tänker, resonerar, ifrågasätter. Och det är just det som gjort honom till problemet Dag Sandahl, snarare än personen Dag Sandahl. För talet om den öppna, toleranta Svenska kyrkan är skitsnack. Det ideologiska ämbetsverk som Svenska kyrkan förvandlats till lägger ner mer tid på att försöka hitta skäl till att sparka Dag Sandahl än att lyssna på hans resonemang."

Läs hela   recensionen.

Församlingsförlaget, ISBN 91-7271-048-9 4
Beställning: 031-136350

  

Kyrkostyrelsen lämnade uppropet utan åtgärd

Vid sammanträdet med Kyrkostyrelsen den 25-26 maj 2004 fanns Uppropet till stöd för Dag Sandahl med bland handlingarna tillsammans med en förteckning av alla de 1287 undertecknarna från hela världen. Uppropet hade tillställts Kyrkostyrelsen av Kyrklig samlings ordförande Yngve Kalin, som tagit initiativet till Uppropet.
Ingen ledamot valde att under sammanträdet ta upp ärendet och det föranledde heller inget beslut eller annan åtgärd från styrelsens sida utan finns endast förtecknat i bilagan med inkomna ärenden och lades till handlingarna.

 

 

Brev översänt till kyrkostyrelsen

Ett brev där Kyrkostyrelsen särskilt uppmärksammas på punkterna två och tre i Uppropet har skickats in till Uppsala.
Punkt två gäller Svenska kyrkans oförmåga och ovilja att ta till vara Dag Sandahls väldokumenterade erfarenhet och kompetens. Punkt tre ger uttryck för farhågan att behandlingen av Dag Sandahl signalerar ett hårdare klimat också mot andra präster som kan upplevas som obekväma. Läs hela  brevet

 

 

  

Dag Sandahls nya bok har utkommit
"Jesus – Motspänstig medmänniska"

Inte bara Bibeln talar om Jesus. Människorna har också alltid samtalat om Jesus, berättat om honom och ifrågasatt honom. Jesus har alltid lockat människor: till sin person, till eftertanke och till utmaningar. Jesusgestalten provocerar människor i alla tider.

Ordet provokation betyder att framkalla den andres röst. Dag Sandahl prövar här sina perspektiv kring Jesus för att fråga vad du menar, för att framkalla din röst och dina tankar.

Om han lyckas, är svaret på frågan ovan: JA! Det kan komma något nytt, eftersom varje människas tankar, åsikter och ifrågasättanden om Jesus är något helt nytt, för varje tid och för varje människa.

Verbum, 526-2986-4 Hft 208 s
Pris med moms (6%) 59,00

2004-03-11

 

Dag Sandahl tillbaka i Kalmar

Dag Sandahl är nu åter i tjänst i Kalmar pastorat. Arbetsgivaren har tilldelat honom ett arbetsrum på kyrkoförvaltningen, där han under tre månader skall arbeta halvtid. Det ses som ett led i den rehabilitering, som ingick i överenskommelsen när samfälligheten drog tillbaka sitt varsel om uppsägning av personliga skäl som aviserades dagarna före jul, efter flera års sjukskrivning.

Han förväntas ägna sig åt att gå igenom det omfattande material, som omfattar nästan 150 pärmar med tidningsurklipp, protokoll och handlingar som till stora delar finns kvar i Kalmar och som han samlat och arkiverat om ämbetsreformen i Svenska kyrkan. Han skall även vara tillgänglig för att vid behov samanställa annat material. De teologiska samtal som överenskommits skulle föras med anledning av hans återinträde i tjänst, har samfälligheten ombett teol.doktor Bo Brander, föreståndare på Laurentiistiftelsen i Lund, att hålla med honom.

Åklagarmyndigheten i Växjö har inlett en förundersökning med anledning av den anmälan om sekretessbrott som inkommit när personliga handlingar lämnades ut till media och privatpersoner av Kalmar kyrkligasamfällighet och Växjö domkapitel i samband med uppsägningen av Sandahl. Till Svenska kyrkans överklagandenämnd och Ansvarsnämnden för biskopar har också anmälningar lämnats in med anledning av ärendets handläggning.

Dag Sandahl är numera bosatt i Ormesberga utanför Växjö.

Hyssna den 24 februari 2004

Yngve Kalin

 

Kalmar drar tillbaka varslet om uppsägning

Vid överläggningar mellan samfällighetens ledning och Dag Sandahl och hans fackförbund den 27 januari tillkännagav samfälligheten att den beslutat att dra tillbaka varslet om uppsägning av honom från hans komministertjänst i Kalmar.
Parterna var överens om att ta fram en rehabplan som fungerar, där också möjligheten att Dag Sandahl tas i anspråk för forskning nämnes liksom att samtal om de teologiska grundfrågorna skall föras.

Det är säkert ingen överdrift att säga att Uppropet spelat en viktig roll för denna "kovänding," som den kallas i Östra Smålands ledare i dag." I Uppropets spår följde många tidningsartiklar och radiointervjuer etc.
Många artiklar har har rört vid principiella frågeställningar om kyrkans oförmåga att hantera teologiska konflikter, vi har fått berätta om konsekvenserna av prästernas lokalanställning och många av de lokala arbetsgivares inkompetens inom arbetsrätten, vi har fått avslöja hur ett domkapitel på lättvindigt sätt tar sitt ansvar och inte minst hur sekretess behandlas.

Vi gläds för Dags skull men mycket återstår av en sann kyrklig samling. Den sista punkten i Uppropet, som berör att många känner av det hårdare klimatet mot dem som vill står fast på kyrkans gamla grund är lika sann i dag som den var i går. Vi drar lärdom av det som hänt. Vi lever fortfarande i en ockuperad kyrka med en katastrofal kyrkordning, som bortdefinierat många av sina allra trognaste medlemmar. Men vi gömde oss inte den här gången. Vi samlade oss och gjorde något tillsammans.

Hyssna den 28 januari 2004

Yngve Kalin, ordförande i Kyrklig samling

Uppropet avslutatades efter att ha varit öppet i exakt två veckor under tiden den 3 - 17 januari 2004. 1287 personer undertecknade uppropet och namnen redovisades fram till den 24 januari kl 18. Den fullständiga listan finns tillgänglig hos Yngve Kalin.

Hemsidan är tillgänglig för mer information om uppsägningen och ärendets fortsatta gång.

Till Yngve Kalins hemsida

© 2005 Yngve Kalin & Elander IT