Dagen Debatt

Kjell Petersson & Yngve Kalin

Nu är det dags för mission i Sverige

Sverige är ett missionsland eftersom väldigt många människor lever utanför den kristna tron. Vi som är kristna kan inte slå oss till ro med detta.

Svenska kyrkans medlemstal minskar snabbt. De senaste tio åren har mer än en halv miljon vuxna lämnat Svenska kyrkan. Endast en procent av Sveriges befolkning deltar i söndagens gudstjänst i Svenska kyrkans sammanhang.

Svenska kyrkans beskrivning av sig själv som folkkyrka blir allt mer problematisk. Kyrkan är inne i en nedåtgående spiral och har blivit en krympande företeelse i vårt samhälle. Den period i Sveriges historia då alla kunde förutsättas vara döpta kristna varade i åttahundra år (1150-1950). Missionsuppgiften i Sverige är nu större än den varit sedan 1100-talet. Sverige är i dag åter ett missionsland.

Bo Giertz är en av de stora gestalterna i 1900-talets svenska kyrkoliv. För honom var det viktigt att alla nåddes av evangelium. Hans biskopstid i Göteborg sammanföll med den stora folkomflyttningen från landsbygd till städer och tätorter. Han arbetade intensivt för att kyrkan skulle få en plats i de nya förorterna. Det var viktigt, livsviktigt, att människor fick möjlighet att komma till tro.

1960 var Bo Giertz med och bildade Kyrklig samling kring Bibeln och bekännelsen, ett samarbetsorgan för dem som ville att Bibeln och bekännelseskrifterna skulle vara normerande i Svenska kyrkan. När nu Kyrklig samling har låtit utarbeta en appell för mission i Sverige är förhoppningen att detta är ett arbete i Giertz anda.

I dag tycks det som om denna iver att peka på Jesus har avtagit. Kyrkomöte och kyrkostyrelse, biskopar och präster är fullt upptagna av olika program och projekt av varierande angelägenhet. Det är därför som Kyrklig samlings teologiska råd under de senaste åren arbetat med den uppmaning till mission som nu är publicerad.

Mission är Guds verk. Den börjar med att Gud utgav sin enfödde Son för vår frälsnings skull. Jesus i sin tur sände ut sina apostlar med uppdrag att göra alla folk till lärjungar, genom dop och lärande. På den första pingstdagen föll Anden över Petrus och de andra, och kyrkan växte.

Mission är den Treeniges verk. Fadern skapar och helar sin av ondskan sårade mänsklighet. Kristi försonande död och uppståndelse gäller alla människor. Den helige Ande kallar människor till tro genom att peka på Jesus och det han gjorde. Platsen för detta är Guds kyrka och församling.

Svenska kyrkan har en oerhörd tillgång i detta att hon täcker hela landet. Det påpekas ofta att varje församling har ett ansvar för alla som bor inom dess gränser, vare sig de är medlemmar eller inte. Det är detta ansvar som alla församlingar kan gå in under. Ansvaret att göra Jesus känd, trodd och bekänd av så många som möjligt.

Det börjar med en ny, realistisk självbild. Svenska kyrkan i dag är marginaliserad och vet inte riktigt vad som ska göras. I detta läge är den enda vägen framåt att ta till sig Jesus uppdrag på nytt. Hjälpa människor till dop, tro och gudstjänst. Det innebär att bygga levande församlingar och att frimodigt bejaka kallelsen till aktiv mission. När Kristusgemenskapen är levande drar den andra till sig.

Mission är församlingsmission. Det börjar med att församlingskärnan tillsammans börjar fråga efter mer av liv från Gud, fördjupar sin bön och övar sin tro i handling. Mässan, firad med innerlighet och stor delaktighet är centrum i församlingens mission, det visar erfarenheten från många håll. Det är här det börjar, i tillbedjan och lovsång, i bön om helig Ande, i en biblisk och kraftfylld undervisning, i förkunnelsen av vem Jesus är och vad han gjort.

Det är här det börjar, i trons förnyelse och fördjupning, i människor som blir gripna av Gud och vill tala om för andra vad de sett och hört. Kristen tro sprids från människa till människa. Små grupper som samlas till bön och fördjupning får ofta en stor andlig betydelse.

Sverige är ett missionsland eftersom väldigt många människor lever utanför den kristna tron. Vi som är kristna kan inte slå oss till ro med detta. Vår kallelse är att göra vårt eget land till ett land av lärjungar. Denna medvetenhet behöver påverka livet och formerna i församlingarna. Därför är det vår förhoppning att samtal om mission ska påbörjas i medarbetarsamlingar och kyrkoråd, bland präster och lekfolk, i bön om att Gud ska låta tron och frimodigheten växa sig starka i Svenska kyrkans församlingar.

Kjell Petersson, ordförande i Kyrklig samlings teologiska råd

Yngve Kalin, ordförande i Kyrklig samling

20010-05-21 © DAGEN & Kjell Petersson & Yngve Kalin

Till Yngve Kalins hemsida

Till Aktualiteter och länktips

Till Kyrklig samlings hemsida

Till Dagens hemsida