Alla Helgons dag 3 årg Hebr 12:22-24 2011

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Det finns en underbar sida av gudstjänsten som blir så påtaglig när man firar gudstjänst på Alla Helgons dag. I gudstjänsten suddas gränser ut mellan människa och människa och mellan himmel och jord. Gudstjänsten spränger tid och rum.

Vi påminns om att när vi firar gudstjänst är vi en del av en väldig gemenskap som sträcker sig över hela vår jord. Gud har gett oss åt varandra. Vi här i i Hyssna är förenade med människor av alla folk och länder, vi är tillsammans Guds folk, där alla mänskliga gränser är utplånade. Vi lyssnar alla till samma Guds röst, dopet vi tagit emot är ett enda, brödet som vi delar är ett och samma bröd, Frälsaren hos oss nu, och en gång vill Gud förena oss påtagligt när han skapar allting nytt. De som i gudstjänsten lyfter sin blick mot himmelen och tar emot Guds gåvor i tro ska en gång få komma dit. Det är därför jublet är så påtagligt i gudstjänsten i dag.

Men det är faktiskt ännu större. Vår lovsång förenas med den himmelska lovsången. Vi firar gudstjänst med alla som tagit emot kallelsen från Gud i alla tider, som kommit hem till Gud. När vi firar gudstjänst är vi redan nu tillsammans med, helgonen och alla saliga - det som aposteln i dag kallar den himmelska "festförsamlingen. "Vi är i vår gudstjänst förenade med alla dem som nått fram till det himmelska Sions berg, till saligheten hos Gud där lovsången stiger till alltings Gud och hans Son från dem som segrat och bevarats till evigt liv. Tänk att vi firar gudstjänst, apostlarna och helgonen, med profeterna och martyrerna och varje enskild Gudsmänniska, som var som helst på vår jord, i vilken tid som helst, som lyssnande på evangelium och omvände sig och dog i tron på Frälsaren. Vi är en stor församling av en skara "som ingen kan räkna."

Vilken underbar verklighet! Det är inte bara vi, som ser varandra här och nu, som firar gudstjänst. Vi är just nu i vår mässa tillsammans med "festförsamlingen" av alla förstfödda som har sitt namn i himmelen, för att ännu en gång tala med apostelns ord, som vi nyss läste. När vi möts inför Herren kommer vi till Sions berg och den levande Gudens stad. Tid och rum suddas ut och är vi ett med Guds folk i alla tider och på alla platser. Det betyder att vi i en gudstjänst påtagligt kan känna gemenskapen också med våra egna kära som gått före oss. Det kan vara en förälder, en vän, ett barn, en förebild - någon vi älskade här på jorden som gått före oss och som vi lämnat i Guds händer. I gudstjänsten är vi tillsammans. Vår sång och våra böner förenas med deras.

För festförsamlingen, i himmelen är människor som du och jag som lyssnade till evangeliets erbjudande om en ny chans och omvände sig, ångrade sina synder och levde och dog i Frälsarens namn. Det är "en skara som ingen kan räkna, av alla folk och stammar och länder och folk," som det heter i Uppenbarelseboken. "Deras antal var myriaders, myriader, tusen och åter tusen och de lovsjunger med hög röst:"Den som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet." Festförsamlingen i himmelen jublar över frälsningen och den seger Jesus vann och som gavs till dem, när han offrade sig själv och utgöt sitt blod och försonade allt. Hans försoning bar dem till Guds eviga stad, som inte ska vackla.

De är Guds heliga, framtidsfolket som under sitt liv på jorden möttes av det underbara evangeliet, att Gud förbarmat sig. De är människor som bekände sina synder, omvände sig, och började vandra sitt liv i Jesus efterföljd.

De fick höra att dopet är vägen in i det nya, som skall komma när Gud skapar allting nytt. De fick lära sig att leva av tro precis som du och jag. Sinsemellan är de heliga mycket olika. Deras liv skiljde sig från varandra. En del kom ur mänsklig nöd och tragedier, en del dog som barn, en del blev gamla, andra dog i sjukdom, krig eller olyckor, andra som martyrer, en del var kända andra okända, men en sak har de gemensamt: De tog emot erbjudandet om syndernas förlåtelse i Jesu namn.

Därför blev de bevarade i dödens stund, "de fick aldrig skåda döden, mörkret var inte mörkt för dem" De fick dö i Herren, renade i Jesu blod, inbäddade i hans försoning, omslutna av hans kärlek. Så blev de burna genom dödsskuggans mörka dal in i himmelen. Så kom de fram inför Guds tron tagna från den lidande och stridande församlingen på jorden till den saliga triumferande festförsamlingen i himmelen.

I dag på Alla helgons dag påminns vi om att vi kan dö på samma sätt dö om vi följer deras exempel och tar vara på samma erbjudande. Ja, vad "inget öga har sett och inget öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, har Gud berett åt dem som älska honom." Det som vi kan ana genom Guds ord finns där i beredskap för oss. Den saliga i festförsamlingen har fått smaka det nya. De är fria från all vedermöda, hunger, törst, all sjukdom, allt lidande, ja fria från själva döden. I himmelen finns ingen cancer, ingen sjukdom, ingen stroke, ingen demens, inga olyckor, inga katastrofer. "Döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan skall vara mer, ty det som förr var är förgånget."

Allra sist bara, låt oss ett ögonblick stanna upp i lovsången och ställa oss den viktigaste av alla frågor: Det finns bara en väg till himmelen i helgonens efterföljd. Det förstod att evigheten börjar här. Det är här vi tar emot Jesus som vår Frälsare och vän. Det är att ångra sina synder och vända sig till honom, med bön att bli räddad. Den glädjen vill Gud ge dig i denna gudstjänst. Omvänd dig och tro evangelium. Här du rösten från himmelen. Nu är den ljuvliga tiden, nu är frälsningen dag. Böj knä vid Guds altare i dag och öva dig för himmelen.

AMEN

Till Predikobiblioteket Till Yngve Kalins hemsida