Septuagesima 2 årg Luk 17:7-10 2001

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

En jämförelse som den som Jesus gör i vår evangelieläsning i dag med att likna lärjungaskapet med en tjänares villkor, eller till och med med en slavs villkor, kan kännas oerhört främmande för oss. Det Jesus talar om, är ju hämtat från en annan tid, från en annan verklighet än den vi lever i.

Vi är ju vana vid att se oss själva som fria och oberoende. Är det inte stötande att Jesus talar om lärjungaskap som livegenskap på detta sätt? Men verkligheten är nog mer komplicerad än vi först tänker på. Vi vill ju se oss som fria och myndiga och på ett sätt är det naturligtvis sant. Vi är fria människor, inte i formell mening någons slav.

Men vad är frihet? Människor tror vanligen att frihet är att var och en kan göra vad han själv vill. Men en sådan livsinställning är för det första omöjlig att tillämpa för alla. Endast de starkaste kan leva efter den regeln och då alltid på någon annans bekostnad. I detta har allsköns slaveri och bundenhet sitt ursprung. Den enes ohämmade s.k. frihet har medfört de mångas träldom.

Men, för det andra, det visar sig det också efterhand, att den som tillämpar denna tanke på frihet, att det i princip är rätt att göra vad som faller än in, till slut blir slav under sig själv, under sina egna begärelser och nycker, sitt eget självförverkligande.

En sådan "fri", människa blir slut en självgod, självupptagen människa och det visar det som Skriften uppenbarar, att vi har blivit trälar under synden. Det är vår belägenhet, vi är fångna, intrasslade i syndens nät. Det är mänsklighetens fruktansvärda belägenhet, vi tror vi är fria, men vi sitter fast, vi är fångna under egoism, synd och ondska.

Att vara fri ordet djupaste mening och innebörd är att leva det liv som vi skapats för, i frid och harmoni med vår Skapare och våra medmänniskor. Men genom mänsklighetens uppror mot Gud har vår natur blivit fördärvad, så att vi inte lever efter denna mönsterbild. Vi har blivit slavar under synden.

Ett sätt att förklara vad Jesus gjorde, är det klassiska uttrycket: "Han har förlossat, förvärvat och vunnit oss förtappade människor" ur denna fångenskap och gjort oss till sina egna. Vi har köpts av honom från bort från syndens förtryck, köpts fria från den svåra träldomen.

Kristus har friköpt oss och insatt oss i sitt rike, i hans tjänst. Fångarna har fått komma hem igen till nådens rike, där han är Herren. Hans "bud är inte tunga" (1 Joh 5:3) Detta är det sanna friheten, att leva i enlighet med vår bestämmelse med Gud, fria hos Gud, bundna till honom. Aposteln Paulus skriver: "Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt" (1 Kor 6:20) "...bli inte slavar under människor (1 Kor 7:26). Och aposteln Petrus skriver: "Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv ni övertagit från era fäder ...utan med Kristi dyrbara blod, ett lamm utan fel eller fläck." (1 Petr 1:18 ff.)

Och i lovsången till Lammet i Uppenbarelseboken heter det:"Du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud, människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt Gud." (Upp 5:9)

Genom att Jesus har köpt oss är vi inte längre slavar under synden, nu tillhör vi honom, han har köpt oss till att göra tjänst inför honom. Det är det vår evangelieläsning i dag handlar om, som det också heter i förklaringen till andra trosartikeln: "på det att jag skall vara hans egen, bliva och leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet."

Att i detta sammanhang tala om lön, stämmer liksom inte. Kristus har köpt oss, vi får allt av honom - men det är inte fråga om lön, det är nåd.

Paulus använder samma bildspråk: "Nu när ni blivit fria från synden men är slavar under Gud, blir frukten skördar helighet och till slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre." (Rom 6:22-23)

Det är villkoren hos Jesus. Den som kallats av Jesus vet vad det kostade Jesus att vinna henne tillbaka. En kristen har fått ett nytt liv och en underbar tjänst hos en underbar Herre. Allt är nåd, vår tjänst sker i tacksamhet mot honom, utan någon tanke på privilegier eller särskild belöning."Vi gör bara vad vi är skyldiga att göra" (Luk 17:10)

"Frälst genom honom, lycklig och fri. Vill jag hans egen evigt nu bli --- Lär mig att leva, leva för dig. Glad i din kärlek offrande mig."Så uttrycks tjänarens villkor.

AMEN

Till Predikobiblioteket Till Yngve Kalins hemsida