hnlogga.gif

Hallands Nyheter

Synpunkten 29 april 2005

Ska politiker kunna gör sig av med obekväma präster?

Vid kyrka-stat reformen år 2000 bytte Svenska kyrkans präster arbetsgivare. Från att ha varit anställda av stiften blev prästerna lokalt anställda av pastoraten. Det poängterades gång på gång att detta bara var en administrativ förändring och ett en praktisk lösning eftersom lönerna redan tidigare betalats av pastoraten. Ingenting ändrades i sak, sas det.

Fortfarande skulle det yttersta ansvaret för prästerna vila på stiften genom biskopens och domkapitlens tillsyn. Det är ju biskopen och stiften som viger präster inte enskilda församlingar och pastorat. Församlingarna är prästernas tjänstgöringsområde. Kyrkan tillhandhåller präster och att ser till att prästen utför in uppgift i enlighet med kyrkans tro, bekännelse och lära. En präst är inte i underställd kyrkorådet utan står oberoende och är för sin ämbetsutövning ansvarig inför biskopen och domkapitlet.

Hur blev det i verkligheten? Kyrkonämnder över hela landet och nu senast i Vessige har med den nya ordningen funnit en väg att göra sig av med präster som man inte vill ha. Björn Fyrlund är inte den första kyrkoherden som fallit i onåd hos lokala kyrkopolitiker och blivit varslad om uppsägning. Numera går ingen präst säker!

Det finns en ny slags kyrkopolitiker som ser sig som prästernas chefer. En präst som inte samarbetar på de villkoren får naturligtvis samarbetssvårigheter. Och samarbetssvårigheter används sedan som argument att göra sig av med prästen! Prästen står där med sitt skamfilade rykte och måste finna ett nytt arbete. Ryktet går före: Detta är en präst med samarbetssvårigheter! Fortfarande behörig att utöva prästtjänsten men med små möjligheter att få anställning eftersom det är kyrkopolitiker som numera anställer präster!

När prästernas anställningsförhållande ändrades, inarbetades visserligen i kyrkoordningen en klausul som gör att den lokala församlingen inte kan säga upp en präst utan att domkapitlet prövar beslutet. Denna paragraf var tänkt att säkerställa att präster inte avskedas p g a av lokala tillfälliga opinioner eller missnöje med prästens teologiska profil och framtoning. Den har visat sig verkningslös. När domkapitlen kommer in i handlingen är det ofta för sent. Ofta kan man misstänka att missnöjet med en prästs teologiska profil kläs med ord som samarbetsproblem, arbetsvägran och dylikt.

Att i en uppflammad arbetsplatskonflikt kunna urskilja vad som är teologi och vad som är arbetsmiljörelaterat och beroende av en otydlig organisation och ansvarsfördelning är i praktiken omöjligt. Om präster som kan upplevas som obekväma sägs upp, köps ut eller ställs utanför anställningar i Svenska kyrkans församlingar, bör skälen - de verkliga och bakomliggande, också de som handlar om teologiska övertygelser göras tydliga. Myt och sanning om vad som är den verkliga orsaken till en konflikt får inte tillåtas leva sida vid sida. I det aktuella fallet kanske man måste påminna sig att kyrkoherden varit i tjänst på plats i 18 år, kyrkonämndens ordförande, som klagar, i två år. När började samarbetet gnissla, tro?

Det är en orimlighet att präster som är fullt behöriga att utöva vigningstjänsten i kyrkan, och som vid en förnyad prövning i domkapitlen förklaras stå fast vid Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, ensidigt kan sägas upp av en lokale arbetsgivaren representerad av en och det är illa nog - tillfällig politisk majoritet eller - värre ändå - av en illvillig grupp som vill bli prästen kvitt.

Prästen är formellt sett fortfarande behörig, men har genom en lokal arbetsgivares beslut avskedats, bestulits sin trovärdighet och fått utstå en kränkning både i det personliga och i sin professionalitet. Det är åtgärder som kan skoningslöst drabba en hel prästfamilj Detta är nu villkoren för oss präster: Utmana inte, anpassa dig och följ det politiskt korrekta annars hotas du av uppsägning.

Vem tar ansvar för inte bara de personliga tragedier utan också den utarmning av Svenska kyrkan som det nuvarande systemet öppnar för? Utarmning? Ja, vi talar om en lärd präst som fått förtroenden av många av sina kollegor vid flera tillfällen. Vi tror att det är relevant information för den som vill tänka på egen hand.

Yngve Kalin, Hyssna

Dag Sandahl, Kalmar

Se artikeln i tidningen

Till Yngve Kalins hemsida

Till Aktualiteter och länktips

2005-04-29