Alla helgons dag

Årg 3
Hebr 12:22-24
1999

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Det finns en underbar sida av gudstjänsten som blir så tydlig i dag när vi firar gudstjänst på Alla Helgons dag. Det finns bara en kyrka i himmelen och på jorden. Det betyder att vi är förenade inte bara med alla våra medkristna över hela vår jord som i dag firar gudstjänst, utan också med hela den himmelska härskaran, med alla trogna i alla tider, med den himmelska festförsamlingen för att tala med aposteln.

I dag då vi tänker på alla kända och okända helgon d.v.s. människor som förvandlats av Gud blir detta särskilt påtagligt. Vi är i vår gudstjänst redan nu tillsammans med alla dem som nått fram till det himmelska Sions berg, till saligheten hos Gud där lovsången stiger till alltings Gud och hans Son från dem som övervunnit och bevarats till evigt liv.

Tänk att vi firar gudstjänst, apostlarna och helgonen, med profeterna och martyrerna och varje enskild Gudsmänniska, som var som helst på vår jord, i vilken tid som helst, som lyssnande på evangelium och omvände sig och dog i tron på Frälsaren. Vi är en stor församling av en skara ”som ingen kan räkna.”

Vilken underbar verklighet! Det är inte bara vi, som ser varandra här och nu, som firar gudstjänst tillsammans. Vi är tillsammans med ”festförsamlingen” av alla förstfödda som har sitt namn i himmelen, för att ännu en gång tala med apostelns ord, som vi nyss läste.

När vi gör tjänst inför Herren och firar gudstjänst kommer vi till Sions berg och den levande Gudens stad. Tid och rum suddas ut och är vi ett med Guds folk i alla tider och på alla platser. Det betyder att vi i en gudstjänst påtagligt kan känna gemenskapen också med våra egna kära som gått före oss. Det kan vara en förälder, en vän, ett barn, en förebild – någon vi älskade här på jorden som gått före oss och som vi lämnat i Guds händer. I gudstjänsten är vi tillsammans. Vår sång och våra böner förenas med deras.

För festförsamlingen, i himmelen är människor som du och jag som lyssnade till evangeliets erbjudande om en ny chans och omvände sig, ångrade sina synder och levde och dog i Frälsarens namn.

Det är en skara som ingen kan räkna, av alla folk och stammar och länder och folk,” som det heter i Uppenbarelseboken. ”Deras antal var myriaders, myriader, tusen och åter tusen och de lovsjunger med hög röst:

”Den som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet.” Festförsamlingen i himmelen jublar över frälsningen och den seger Jesus vann och som gavs till dem, när han offrade sig själv och utgöt sitt blod och försonade allt. Hans försoning bar dem till Guds eviga stad, som inte ska vackla.

De är Guds heliga, framtidsfolket som under sitt liv på jorden möttes av det underbara evangeliet, att Gud gett mänskligheten en ny chans. De är människor som bekände sina synder, omvände sig, och började vandra sitt liv i Jesus efterföljd.

De fick höra att dopet är vägen in i det nya, som skall komma när Gud skapar allting nytt. De fick lära sig att leva av tro precis som du och jag. Sinsemellan är de heliga mycket olika. Deras liv skiljde sig från varandra. En del kom ur mänsklig nöd och tragedier, en del dog som barn, en del blev gamla, andra dog i sjukdom, krig eller olyckor, andra som martyrer, en del var kända andra okända, men en sak har de gemensamt: De tog emot erbjudandet om syndernas förlåtelse i Jesu namn.

Därför blev de bevarade i dödens stund, ”de fick aldrig skåda döden, mörkret var inte mörkt för dem” De fick dö i Herren, renade i Jesu blod, inbäddade i hans försoning, omslutna av hans kärlek. Så blev de burna genom dödsskuggans mörka dal in i himmelen. Så kom de fram inför Guds tron tagna från den lidande och stridande församlingen på jorden till den saliga triumferande festförsamlingen i himmelen.

I dag på Alla helgons dag påminns vi om att vi kan dö på samma sätt dö om vi följer deras exempel och tar vara på samma erbjudande. Ja, vad ”inget öga har sett och inget öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, har Gud berett åt dem som älska honom.” Det som vi kan ana genom Guds ord finns där i beredskap för oss.

Den saliga i festförsamlingen har fått smaka det nya. De är fria från all vedermöda, hunger, törst, all sjukdom, allt lidande, ja fria från själva döden: ”Döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan skall vara mer, ty det som förr var är förgånget.”

Den fråga vi måste ställa oss idag är denna: Är vi framtidsmänniskor, som i helgonens efterföljd, men samma iver som de ”arbetade med fruktan och bävan” på vår frälsning. För det finns också en allvarlig sida av denna dag. Det finns bara en väg till himmelen i helgonens efterföljd. Det är att söka Gud där han låter sig finnas. Det är att ångra sina synder och vända sig till honom, med bön att bli räddad i Jesu namn. Endast då är orden i psalmen sanna: ”Det finns glädje bortom graven och framtid full av sång.”

Den glädjen vill Gud ge dig. Omvänd dig och tro evangelium. Böj knä vid Guds altare i dag och öva dig för himmelen.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

Alla helgons dag

Årg 2
1998

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I dag firar vi Alla Helgons dag – en dag då vi särskilt minns ”den stora skyn av vittnen,...

Alla helgons dag

Årg 2
2019

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det finns en underbar sida av gudstjänsten som blir så påtaglig när man firar gudstjänst på Alla ...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design