Kristi förklarings dag

Alla årg
Matt 17:1-8 par.
1996

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Fokus för denna dags heliga texter är lärjungarnas underbara upplevelse uppe på ett berg dit Jesus tagit dem med. Jesus, Guds son förklaras. På ett enastående sätt uppenbaras Jesu härlighet där uppe på berget.

Men som framgår av våra läsningar talar Bibeln om flera heliga berg, så låt oss i dag gå på en vandring till några av Bibelns heliga berg där Gud uppenbarat och förklarat sig.

Vi ska stanna en stund och lyfta vår blick upp på Sinai berg, där Gud visade sin helighet och sin orubbliga vilja. Vi ska stanna vid Golgata berg, där Gud uppenbarade sin ofattbara kärlek till oss människors barn, där han i Sonen försonade all världens synd, och vi ska påminna oss om Tabor, förklaringsberget, där Gud öppnade en flik av himmelens härlighet.

De tre bergen Sinai, Tabor och Golgata talar djupast sett om samma sak: Om hur den Gud som skapat oss uppenbarar sig och gör sig känd och hans plan att frälsa världen.

Det började på Sinai. Där fick Moses ta emot Guds lag – de tio budorden. Moses blev förvandlad i den Heliges närvaro. Hans ansikte strålade. Gud uppenbarade för Moses sin heliga vilja – om våra skyldigheter gentemot vår Skapare och varandra. Och det betyder att efter Sinai berg behöver vi inte längre sväva i okunnighet om den Allsmäktiges eviga vilja.

Vi känner Skaparens ordningar och livets grundlag. ”Du skall inga andra gudar ha jämte mig. Du skall inte missbruka Herren din Guds namn. Du skall tänka på vilodagen, du skall hedra din Fader och moder, inte dräpa, inte begå äktenskapsbrott, inte stjäla, inte ljuga och svära falskt, eller ha begärelse eller känna avundsjuka gentemot din nästa.”

Sådan är Guds vilja, sådan är livets grundlag. Vi behöver Sinai för att påminna oss om vad som är rätt och riktigt, men också hur långt vi har fallit och är beroende av Guds barmhärtighet och nåd. Buden som gavs där gäller också dig och mig. Inför dem ska vi rannsaka våra liv. Inte en prick av dem ska förgås.

Vi behöver Sinai för att vakna upp och för att ställa den nödvändiga frågan: Hur skall vi då kunna bestå om vi en gång ska dömas efter den lagen, vi som syndar med tankar, ord och gärningar mot dessa bud och Guds heliga vilja. Hur ska vi kunna bestå?

Så länge en människa försöker bortförklara Guds uttryckliga bud eller ursäktar sig har hon inte länge nog varit vid Sinai berg.För Elias måste komma först: Johannes Döparen med sin raka tydliga förkunnelse om Guds krav, måste bereda vägen för Herren och det underbara budskap som strömmar till oss från Golgata berg.

För det är dit vi måste bege oss – efter att ha lyssnat till det mäktiga budskapet från Sinais höjd om Guds eviga lag. För där förändras allt.

Det var ju mot Golgata som Jesus gick efter att ha samtalat med Moses och Elia. På det berget skulle han Guds egen Son ta på sig vår synd och skuld.

Det fanns ingen annan väg. Lagen avslöjar obönhörligt vad som hänt när vi människor vänt oss bort från Gud och tagit livet i egna händer. Vi behövde en Frälsare som kunde ställa allt tillrätta och försona.

Därför sände Guds sin Son. Det var därför han kom i världen. Han skulle försona vår olydnad. Han, den sanne Människosonen skulle träda upp för oss. Alla lagöverträdelser, alla brott mot Guds bud skulle han, den ende som själv var utan synd, bära.

På Golgata klippa dog Guds Son, på en utlöpare av Moria berg dit trons fader Abraham en gång begett sig för att offra sin Son men som hindrades av Gud. Guds egen Son var Frälsaren, inte Abrahams son, bara Kristus, den Smorde och Utvalde, Guds egen Son kunde utföra det, bara han kunde uthärda det, bara han kunde försona. Han skulle bryta udden av lagens herravälde och döda dödens makt i vårt ställe.

För att få en rätt tro och bevaras i den måste vi därför ofta stanna inför berget Golgatas hemlighet. Den som har svårt att tro på förlåtelsen, den som anklagas av sin synd ska ofta bege sig till Golgata klippa och begrunda dess hemlighet. Där uppenbaras Guds kärlek. Guds son lider för fördärvarnas skull i fördärvarnas ställe. Lagbrytarna får en chans att gå fria. Genom Golgata berg vågar vi tro också på våra synders förlåtelse. I Frälsarens namn vågar vi se framåt mot död och dom.

Jesus Guds Son blod renar oss från all synd. Ingenting kan skada den som har sin blick fäst på Jesus – som led och dog i vårt ställe och som sätter sin tro och sitt hopp till honom.

Vem han verkligen var uppenbarades på Förklaringsberget, enligt traditionen berget Tabor.

Där fick lärjungarna se vem deras Mästare verkligen var. De fick se den gudomlige Sonen i den härlighet han äger av evighet, men som han lagt av när han kom till oss i människogestalt för att leva vårt liv Hans utseende förvandlades inför dem. Hans ansikte sken som solen och hans kläder blev vita som ljuset, heter det.

För ett ögonblick bröt den himmelska härligheten in på vår jord ”vad inget öga har sett och vad intet öra har hört, och ingen människas hjärta har kunnat tänka, men som Gud har berett åt dem som älskar honom”.

De saliga ska bli honom lika, lovar Guds ord. Himmelen öppnade sig över jorden, lärjungarna fick se Moses och Elias i deras härlighet. Tjänaren från Sinai, och Golgatas vägröjare, stod där i samtal med Jesus ansikte mot ansikte. Himmelen stod öppen över jorden i ett välsignat ögonblick.

Ofta får vi vandra i tro utan se. Lärjungarna som var med på det heliga berget fick återvända till vardagens bekymmer. Men ögonblicket på Tabor kunde de aldrig glömma. De hade fått se en glimt av den himmelska härligheten för ett kort ögonblick.

Ja, tack gode Gud för Tabors heliga berg. Det hjälper oss att tro, att vägen från Sinai till Golgata leder till härligheten. Allt skall förvandlas och förklaras. Från Tabors berg kommer vissheten att denna tidens lidanden och nederlag ingenting betyder i jämförelse med den härlighet som skall uppenbaras på oss.

Vi behöver de tre heliga bergen. Vi behöver dem alla tre.

Känner du inte Guds vilja och bävar ingör hans heliga lag så stanna upp och rannsaka dig vid Sinai berg. Och du som av hela ditt hjärta vill lyda Gud, gå ofta dit, så att du inte fastnar i högmod och sorglöshet.

Men stanna inte där utan gå vidare i din andakt till Golgata berg och fall ner där och ta emot vad som erbjuds: syndernas förlåtelse, av nåd, för Jesu Kristi skull.

Har du gjort detta kan du trösta dig med budskapet från Tabor, att ”härlighetens himmel är värd all din flit, värd all din bön och din längtan”.

Till bergen går du i din bön, genom att läsa och höra Guds ord och genom att knäböja vid Herrens bord. För så möter du nu bergens Herre. Han är här för att frälsa dig. ”För Gud vill att alla skall bli frälsta och komma fram till sanningens kunskap.”

Vi behöver inte stiga upp till honom – han kommer hit till oss i sin heliga kyrka. Här är Sinai. Här är Golagta och här är Tabor.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

Kristi förklarings dag

Alla årg
2014

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Söndagen vi firar i dag, Kristi Förklarings dag, har fått en undanskymd plats i vårt svenska kyrko...

Kristi förklarings dag

Årg 2
2019

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Den söndag vi firar i dag är en av vårt kyrkoårs ljuvligaste och samtidigt en av de viktigaste daga...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design