Långfredagen

Alla årg
5 akten
1998

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Det finns ett trösterikt löfte som Jesus hade gett sin lärjungar, som vi skall påminna oss om denna Långfredag. ”Sannerligen säger jag er: Den som håller mitt ord skall aldrig någonsin döden.” Jesus hade förklarat: Hans ord och löften är starkare än till och med döden. De kan bära den människa som tror på honom genom dödens port.

Hon skall aldrig se döden, döden skall inte skada henne, utan i dödens stund öppnar sig paradisets glädje för hennes ögon. ”Sannerligen säger jag er. Den som håller mitt ord skall aldrig se döden.” Den kroppsliga döden kommer ingen ifrån. Skadan har skett, men Jesus har förvandlat själva döden. Genom sitt lidande och sindöd har dödens makt försvunnit. Det finns bot, det finns en väg igenom. Hans ord och löften har öppnat nya möjligheter.

Jesus talade sju gånger från korset. Med döden för ögonen talade Mästaren.

Vi skall denna Långfredag åter påminna oss om det mäktiga orden från vår döende Frälsare. De är orden som håller att dö på. Så blir vi redo, så att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet vi är beredda till en salig hädanfärd. Hans sju ord på korset var det sista han talade. Det var Hans ord på sin hårda dödsbädd till de sina. I orden finns liv och hälsa för oss vilsna bävande människor som så ofta kan känna rädsla inför döden.1. Jesu första ord på korset var en förbön.

”Fader förlåt dem. De vet ju inte vad de gör.” Från Jesu läppar hördes inga ord av förbannelsen eller hämnd gentemot de människor som pinade och torterade honom eller som utlämnat honom i knektarnas våld. Nej, in i de sista bad Jesus för sin plågare. Han bad och förlät dem. Så mötte Jesus till och med sina fiender. Med en bön för sina fiender gick Jesus i döden. Han dog som han hade levat.

Hans första ord på korset lär oss vad som håller att dö på: ”Om ni förlåter människorna deras försyndelser, så skall också er himmelske Fader förlåta er, men om ni inte förlåter era medmänniskor, så skall inte heller er himmelske Fader förlåta er.”

Så enkelt och ändå så svårt för oss människor. Men ett oförsonligt hjärta stänger oss från Gud. Hur kan vi hoppas på förlåtelse om vi inte själva gör vad vi beder: ”Förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåter dem oss skyldiga äro.”

”Den som håller mitt ord skall aldrig någonsin se döden. ”Fader förlåt dem”, det är ett ord som håller att dö på.2. Jesu andra ordet på korset var en bön för de närmaste.

När Jesus nedanför korset fick se Maria och lärjungen Johannes sa han: ”Moder där är din son.” och till lärjungen sa han ”Där är din mor.” Och han förstod vad Jesus menade och tog hans moder till sig. Så mycket betydde Maria för Jesus, att när han såg sin dödsstund närma sig så måste han förvissa sig om vad som skulle hända med henne.

Jesu ord till Maria och Johannes är också ett ord till oss om vårt ansvar för våra närmaste. Att hedra sin fader och moder och ta ansvar för sina närmaste är grundläggande för dem som vill följa Jesus. Paulus skriver: ”om någon inte dra försorg om sina egna, först och främst sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen.”

Vårt ansvar upphör aldrig så länge vi får leva här på jorden. Kärleken till våra närmaste och våra medsyskon i tron är en ledstjärna för dem som vill vandra i Jesus efterföljd.

I Jesu andra ord på korset finns sammanfattningen hur vårt förhållande till våra närmaste skall gestalta sig. ”Den som håller mitt ord skall aldrig någonsin se döden.” ”Där är din son, där är din moder” – det är ord som håller att dö på.3. Jesu tredje ord på korset var ett löfte om paradiset.

”Sannerligen, jag säger dig. I dag skall du vara med mig i paradiset. Jesu tredje ord på korset rymmer det ljuvligaste evangelium. En brottsling fick nåd och syndernas förlåtelse och löftet om himmelrikets glädje. Hans tro på Jesus skylde alla hans missgärningar.

Det finns inga gränser för Jesu makt att förlåta. Det finns inga hinder som Jesu ord inte kan övervinna. Rövarens syndabekännelse och trosbekännelse öppnade möjligheten för förlåtelsens ord.

När vi har svårt att tro på förlåtelsen , eller tvivlar på vår salighet skall vi minnas Jesu tredje ord på korset. ”I dag skall du vara med mig i paradiset. Det är aldrig försent i vårt liv att bekänna sina synder och ta emot frälsningens gåva. När vi ser framåt, på vår egen död, hur mycket skulle vi då inte vilja ha ogjort eller på allt som vi försummat, vilken underbar tröst som ligger inte Jesu tröst och själavård. En rövare blev frälst på sitt yttersta – då finns det ju hopp också för mig!

”I dag skall du vara med mig i paradiset – det är ett löfte som håller att dö på.4. Jesu fjärde ord på korset var ett ord om övergivenhet.

Efter tre timmars mörker ropade Jesus från korset: ”Eloi, eloi lema sabaktani.” Det betyder: ”Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig.” Han var övergiven av Gud – han led alla helvetes kval. Han led allt detta, för att ingen av oss skall behöva ropa som han.

Han tog syndens yttersta konsekvens på sig. Han tog på sig syndens lön. ”Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull” Ingen av oss behöver uppleva syndens obönhörliga konsekvens, att bli övergiven av Gud. Jesus led för oss, han betalade det yttersta priset för oss.

Jesu fjärde ord på korset är et varningens ord, för alla obotfärdiga. Det visar vart synden leder. Men det är samtidigt ett underbart trösteord för dem som tar emot honom som Frälsare. Han gjorde det för mig – det är ett ord att dö på. ”Den som håller mitt ord skall aldrig se döden.” Var och en som tar emot det i tro skall aldrig uppleva dödens kval och gudsövergivenhetens förbannelse.5. Jesu femte ord på korset är ett ord om lidande.

Medan de som stod nedanför korset hånade honom och förvrängde hans ord till ett rop på Elias sa Jesus: ”Jag törstar.”

Det finns inget kroppsligt lidande som Jesus inte har utstått. Det finns ingen jordisk nöd som han inte har delat. Han gick till bottnen av all mänsklig nöd och plåga. Han blev delaktig i all vår bedrövelse och utblottade sig på all sin gudomliga härlighet. Han har varit där före oss.

Allt led han på korset. Han törstade, han led, han plågades. Han förklarade inte allt som möter oss här. Men han delade allt och han klarade allt för att vi ska klara allt.

Därför kan vi komma till honom med allt som plågar oss här. Han är i sanning vår broder, ingenting är honom främmande. Han är hjälparen i all vår nöd – det är ett ord som håller att dö på.6. Jesu sjätte ord på korset var ett ord om frälsningen.

Jesu sjätte ord var ett Amen till hela hans verk: ”Det är fullbordat.” Han hade ett levt ett fullkomligt liv, nära Gud i fullständig lydnad. ”Så är han medlare i nytt förbund. Som människa hade han försonat mänsklighetens synd. Det var fullbordat. Ingenting behöver läggas till av oss människor. Hans verk kan bära oss hem till Gud.

Synden kan inte längre hindra oss från att bli saliga – den är försonad av Kristus. Djävulen kan inte längre hindra oss från att bli saliga. Han är besegrad. Döden kan inte längre hindra en människa från att komma hem till Gud. Den är förvandlad genom Jesu död. Den som tror på Frälsaren – skall aldrig någonsin se döden!

”Det är fullbordat.” Jesu sjätte ord på korset är ett ord som håller att dö på. ”Var och en som åkallar hans namn skall bli frälst. Det är ett löfte som håller, att leva på – och dö på. Och därför säger vi för det sjunde och sista:7. Jesu sjunde ord på korset var ett ord om döden.

Med orden ”Fader, i dina händer befaller jag nu min ande,” slöt Jesus sitt livsverk på jorden. Allt var sammanfattat, ingenting återstod. Han gav upp andan och dog! Till Gud syftade allt. I Guds namn hade han levat och i Guds namn dog han.

”I dina händer befaller jag nu min Ande.” Det är ett ord att dö på. Så dog Jesus – och så, mina vänner, kan du och jag genom Jesu förtjänst få dö.

I döden kan allt sammanfattas. Då får vi lämna allt bakom oss, livet med dess strid, kamp och möda. Det är inte slut Gud har i Jesu namn berett en fortsättning till dem som älskar honom. Denna värden kan skada oss, denna fallna värd som ännu bär en förnimmelse av sin Skapare, men som synden fördärvat. Men i Jesu namn är allt inte slut. När vi nått fram till slutet kan vi med Jesus säga: ”Tack min Gud och Fader – i dina händer befaller jag nu min Ande.

Den som håller mitt ord skall aldrig se döden, så hade Jesus sagt – och så är det. Att tro hans ord och söka sin tröst i dem och söka leva efter dem i uppriktig bättring är vårt hopp och vår framtid.

Hans sju ord var hans testamente till oss. Tar vi vara på dem är saliga dör då verkar hans Helige Ande sitt goda verk i våra hjärtan och leder oss till en rätt tro på Frälsaren och hjälper oss att på honom allena grunda vår förtröstan om syndernas förlåtelse, liv och salighet.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

Långfredagen

Matt/Mark/Luk.serien
2000

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi läser att det var bara en liten skara av Jesu vänner som orkade följa med hela vägen ut till Gol...

Långfredagen

Matt/Mark/Luk/Joh.serien
2001

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vid Jesu kors stod hans moder, den lärjunge han älskade och några av hans vänner. De stod där den ...

Långfredagen

Matt/Mark/Luk/Joh.serien
2002

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Ibland kan man få följande fråga: ”Är du frälst?” eller ”När blev du frälst?&#...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design